De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, voor werkzaamheden aan het spoor Boskoop-Waddinxveen-Noord, kenmerk 2019685487. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen de Vondellaan en het noordeinde van de Alberdingk Thijmlaan. De werkzaamheden gebeuren (ook gedurende de avond- en nachtperiode) in de periode van 6 december 2019 23:00 uur tot 8 december 2019 23:00 uur.

 

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Waddinxveen.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W, t.a.v. de commissie bezwaarschriften (zie kader “bezwaar”). Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 26 november 2019 en bedraagt 6 weken.

 

Voorlopige voorziening

Als er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

Inlichtingen

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.