De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, in verband met werkzaamheden ter plaatse van de T-splitsing N451 - N452 Waddinxveen. De werkzaamheden vinden plaats (gedurende de avond- en nachtperiode) op 28 juni 2021 t/m 2 juli 2021 vanaf 21.00 uur tot 5.00 uur van de volgende dag. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2021168835. Voor werkzaamheden aan de T-splitsing op dezelfde dagen, maar tussen 10.00 uur en 15.00 uur hebben wij ontheffing verleend onder kenmerk 2021134443. Van deze ontheffing zal geen gebruik worden gemaakt.

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van de gemeente Waddinxveen. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 15 juni 2021 en bedraagt 6 weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Het bezwaarschrift kan per post worden gestuurd naar College van B&W van Waddinxveen, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Het bezwaarschrift kan ook worden ingediend via www.waddinxveen.nl/bezwaar-maken. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres, de dagtekening, een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de motivering van de bezwaren. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.
Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link). Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.