De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, voor werkzaamheden bij de T-splitsing N451 N452. De werkzaamheden zijn van 18 oktober 2021 tot en met 24 oktober 2021 (ook tijdens de avond en nacht). Dit besluit heeft kenmerk 2021238621. In het besluit is ook de ontheffing met kenmerk 2021203035 d.d. 19 augustus 2021 voor dezelfde werkzaamheden vanaf 27 september 2021 tot en met 3 oktober 2021 ingetrokken.

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Waddinxveen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 26 augustus 2021 en duurt 6 weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van B&W, t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift kunt u ook indienen via de www.waddinxveen.nl/bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres, de dagtekening, een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de motivering van de bezwaren. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Voorlopige voorziening

Als er spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening kunt u ook digitaal(externe link) aanvragen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.