De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, in verband met werkzaamheden aan de N207 (Henegouwerweg) in Waddinxveen. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf huisnummer 19 van de Henegouwerweg tot de rotonde met de Gouwedreef. De werkzaamheden zijn van 3 september 2021 t/m 4 oktober 2021 tussen 6.00 uur en 22.00 uur. En daarmee ook in de avond van 19.00 uur tot 22.00 uur en in de nacht van 6.00 uur tot 7.00 uur. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2021149946.

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunt u inzien. Neem hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van de gemeente Waddinxveen. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 24 juni 2021 en bedraagt 6 weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Het bezwaarschrift kan per post worden gestuurd naar college van B&W van Waddinxveen, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Het bezwaarschrift kunt u ook online indienen. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres, de dagtekening, een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de motivering van de bezwaren. Wilt u een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Voorlopige voorziening

Als er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

Een voorlopige voorziening kunt u ook digitaal(externe link) aanvragen. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.