De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, door werkzaamheden bij Koningin Wilhelminaplein 42. De werkzaamheden zijn (ook tijdens de avond- en nachtperiode) op 10 april 2021 tussen 17.00 uur en 24.00 uur, op 11 april 2021 tussen 7.00 uur en 19.00 uur en op 17 april 2021 van 5.00 uur tot 19.00 uur. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2020335734.

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Wilt u de stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met de ODMH via info@odmh.nl of telefoonnummer 0885450000.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 27 januari 2021 en bedraagt 6 weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. Het bezwaarschrift kan per post worden gestuurd naar college van B&W, t.a.v. de commissie bezwaarschriften.

Voorlopige voorziening

Als er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening kunt u ook digitaal(externe link) aanvragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 0885450000.