De burgemeester van de gemeente Waddinxveen deelt mee dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 2 juli 2020 tot en met 12 augustus 2020, een afschrift van het koninklijk besluit van 11 mei 2020, nr. 2020000907, ter inzage ligt.

De in het koninklijk besluit ten name van de gemeente Waddinxveen ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Triangel. De door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken hebben de bestemmingen Verkeer en Woongebied. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen.

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 16 juni 2020, nr. 29700. Een afschrift van het koninklijk besluit is digitaal in te zien via www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Tegen dit besluit staat geen beroep open. 

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeente Waddinxveen. Door de maatregelen met betrekking tot het Covid-2019-virus, is het koninklijk besluit alleen op afspraak in te zien. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met de heer Goedegebure via telefoonnummer 140182.
  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal.