B&W maken bekend dat zij op 27 oktober 2022 een omgevingsvergunning hebben verleend voor de ‘Transformatie van een kantoor naar 9 appartementen, Middelburgseweg 1a in Waddinxveen’. De gemeenteraad heeft hiervoor op 12 oktober 2022 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om het bestaande kantoorgebouw te veranderen naar 9 appartementen. Op een deel van het kantoorgebouw komt een uitbreiding van de eerste verdieping. Er komen bergingen aan de voorkant van het gebouw en een erfafscheiding.

Wilt u de omgevingsvergunning bekijken?

Rectifictatie

Er is een rectificatie op de datum van ter inzage legging. Dit was vanaf 24 november 2022 tot en met 4 januari 2023 en dit moet zijn vanaf 3 december tot en met 13 januari 2023.

De stukken kun u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (nr. NL.IMRO.0627.OVMiddelburgswg1a-0401);

of door contact op te nemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via telefoonnummer 088 - 5450 000.

Hoe kunt u beroep instellen?

Als u het niet eens bent met het besluit en belanghebbende bent dan kunt u beroep instellen. 
U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Rechtbank Den Haag. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 14 januari 2023 naar de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 14 januari 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 14 januari 2023. Dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Waar kunt u de volledige tekst van deze publicatie vinden?

Deze vindt u op www.officielebekendmakingen.nl(externe link).