Op 19 november 2019 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de Gemeente Waddinxveen een besluit genomen op de aanvraag van Tankstation Tango voor het oprichten van een onbemand tankstation aan de Beethovenlaan 74, kenmerk 2018022070. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de Publieksbalie. De inzageperiode is zes weken en start op 28 november 2019, de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. Een dag na de start van inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode en beroepstermijn eindigen 6 weken na de start van de beroepstermijn.

Beroep

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt alleen beroep instellen wanneer u gereageerd heeft op het ontwerpbesluit of als u dat buiten uw schuld niet heeft gedaan. De termijn begint op de dag na het ter inzage leggen van het besluit. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. U kunt ook digitaal beroep indienen. Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie. Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden. Het indienen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Hebt u een beroepschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw beroep niet kunt afwachten? U heeft dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). Dit kan ook digitaal. Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.