De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2019711404. Dit betreft het bouwen van 4 woningen ter plaatse van de Cornelis Broerweg (Warande Noord). In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de onderdelen:

  • bouwen
  • afwijken bestemmingsplan (ruimtelijke ordening/ gebruik)

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage. De inzageperiode is 6 weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. De stukken die u wilt inzien kunt u via e-mail opvragen bij de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2019711404. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u informeren over de vervolgprocedure.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.