Regeling Bijdrage Maatschappelijk Activiteiten

  • kinderen onder de 18 jaar;
  • chronisch zieken en gehandicapten;
  • personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Voor deze regeling geldt dat uw inkomen maximaal 130% mag zijn van de voor u geldende bijstandsnorm.

Meer informatie over bijdrage maatschappelijke activiteiten

Individuele Inkomenstoeslag Waddinxveen

De Individuele Inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben.  Voor deze regeling geldt dat uw inkomen gedurende drie jaar maximaal 130% mag zijn van de voor u geldende bijstandsnorm.

Meer informatie over individuele inkomstenstoeslag

Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Er kan jaarlijks een forfaitair bedrag van € 161,00 worden aangevraagd aan bijzondere bijstand voor de (indirecte) meerkosten voor personen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn. Voor deze regeling geldt dat uw inkomen maximaal 130% mag zijn van de voor u geldende bijstandsnorm.

Meer informatie over de tegemoetkoming

Tegemoetkoming aanvragen

Bijdrageregeling schoolkosten

De inkomensgrens voor de schoolkostenregeling is maximaal 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. De schoolkostenregeling is voor leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs en leerlingen van het voortgezet onderwijs tot en met 17 jaar.

Meer informatie over de bijdrageregeling schoolkosten

Collectieve Ziektekostenverzekeringen voor Minima

Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat inwoners goed verzekerd zijn. De gemeente Waddinxveen vindt uw gezondheid belangrijk. Daarbij hoort een goede en betaalbare zorgverzekering, zowel voor Waddinxveners met een laag inkomen als voor inwoners met een hoge zorgvraag als gevolg van een chronische ziekte of beperking.

Meer informatie over de collectieve ziektekostenverzekeringen voor minima

Direct regelen

Aanvraag Minimaregelingen 2021

Indienen declaratie minimaregelingen

Studenten kunnen geen minimaregelingen aanvragen.

Let op: u moet daarvoor inloggen met uw DigiD.

Meer informatie

categorie 130%

Inkomstenoverzicht vanaf 1 januari 2021, norm 130%

Personen tussen de 21 jaar - AOW-leeftijd
Gehuwd / samenwonend 1.997,24                                                                    
Alleenstaanden / alleenstaande ouder 1.398,07                                                                    
Pensioengerechtigde leeftijd of ouder
Gehuwd / samenwonend 2.106,96 (plus € 41,70 buiten beschouwing gelaten)
Alleenstaanden / alleenstaande ouder   1.554,76 (plus € 20,85 buiten beschouwing gelaten)

Dit zijn inkomsten uit loon, pensioen of een uitkering. Huur- of zorgtoeslag vallen niet onder deze inkomsten.

Vermogensgrens (geldt per 1 januari 2021)

Uw vermogen, waaronder ook inbegrepen uw vermogen in de vorm van een eigen huis (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

    Gezinssituatie     Vermogensgrens
Alleenstaand          €   6.295,00
Alleenstaande ouder   € 12.590,00
Gehuwd/samenwonend   € 12.590,00

Let op: ook het tegoed op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen t/m 17 jaar wordt meegerekend als vermogen.

Ook geldt dat de vermogensgrens kan worden verhoogd met een bedrag van € 7.054,00 per persoon als men niet of onvoldoende verzekerd is voor begrafeniskosten. Dit bedrag dient op een aparte rekening te staan, waarop  alleen gestort kan worden.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?