Regeling Bijdrage Maatschappelijk Activiteiten

  • kinderen onder de 18 jaar;
  • chronisch zieken en gehandicapten;
  • personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Voor deze regeling geldt dat uw inkomen maximaal 130% mag zijn van de voor u geldende bijstandsnorm.

Klik hier voor meer informatie over bijdrage maatschappelijke activiteiten

Individuele Inkomenstoeslag Waddinxveen

De Individuele Inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben.  Voor deze regeling geldt dat uw inkomen gedurende drie jaar maximaal 130% mag zijn van de voor u geldende bijstandsnorm.

Klik hier voor meer informatie over individuele inkomstenstoeslag Waddinxveen

Tegemoetkoming voor Chronisch Zieken en Gehandicapten

Er kan jaarlijks een forfaitair bedrag van € 150,00 worden aangevraagd aan bijzondere bijstand voor de (indirecte) meerkosten voor personen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn. Voor deze regeling geldt dat uw inkomen maximaal 130% mag zijn van de voor u geldende bijstandsnorm.

Tegemoetkoming aanvragen

Bijdrageregeling Schoolkosten

De inkomensgrens voor de schoolkostenregeling is maximaal 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. De schoolkostenregeling is  uitgebreid naar leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs en leerlingen van het voortgezet onderwijs tot en met 17 jaar.

Klik hier voor meer informatie over de bijdrageregeling schoolkosten

Collectieve Ziektekostenverzekeringen voor Minima

Naast de bestaande AV-standaard voor mensen met een laag inkomen is er vanaf 2015 de AV-Top beschikbaar gesteld. Deze AV-Top is speciaal voor chronisch zieken en gehandicapten. De inkomensgrens voor de aanvullende verzekering AV-Standaard en AV-Top van de collectieve zorgverzekering is gelijk getrokken.

Klik hier voor meer informatie over de collectieve ziektekostenverzekeringen voor minima

Direct regelen

Aanvraag Minimaregelingen 2019

Studenten kunnen geen minimaregelingen aanvragen.

Let op: u moet daarvoor inloggen met uw DigiD.

Meer informatie

categorie130%

Inkomstenoverzicht vanaf 1 juli 2019, norm 130%

Onder de 65 jaar
Gehuwd / samenwonend1.817,95                                                                    
Alleenstaanden / alleenstaande ouder1.272,57                                                                    
Boven de 65 jaar
Gehuwd / samenwonend1.940,80 (plus € 20,25 buiten beschouwing gelaten)
Alleenstaanden / alleenstaande ouder  1.425,23 (plus € 20,25 buiten beschouwing gelaten)

Vermogensgrens (geldt per 1 januari 2019)

Uw vermogen, waaronder ook inbegrepen uw vermogen in de vorm van een eigen huis (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

    Gezinssituatie    Vermogensgrens
Alleenstaand         €   6.120
Alleenstaande ouder  € 12.240
Gehuwd/samenwonend  € 12.240

Let op: ook het tegoed op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar wordt meegerekend als vermogen.

Bovendien geldt dat de vermogensgrens kan worden verhoogd met een bedrag van € 7.054,00 per persoon als men niet of onvoldoende verzekerd is voor begrafeniskosten. Dit bedrag dient op een aparte rekening te staan, waarop  alleen gestort kan worden.

Aanvragen / formulieren

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?