Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende meldingen zijn ingediend:

  • W. Moons Grondverzet B.V., Henegouwerweg 105: het veranderen van het bedrijf door o.a.  het actualiseren van de bedrijfsactiviteiten, indeling van het terrein, beoogde nieuwbouw ter vervanging en uitbreiding van bestaande bebouwing etc.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.