Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten. B&W hebben de volgende melding ontvangen:

  • Klimaatgarant B.V., perceel 4467E: plaatsen van 28 gesloten bodemenergiesystemen voor 54 woningen Park Triangel 

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.