Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

B&W hebben de volgende meldingen ontvangen:

  • Borsboom Grondwatertechniek B.V., t.h.v. Tweede Bloksweg 52 A: het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering i.v.m. het aanleggen en deels verwijderen van leiding tracé Beijerincklaan waarvoor open bemaling benodigd is
  • Nathan Projects B.V., Tuinbouwweg 4 C: het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.