Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende melding is ingediend:

  • Reijm Installatietechniek B.V., nieuwbouw woonhuis kavel 2 Meander: het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.