Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende melding is ingediend:

  • Hooftman Geo Boortechniek B.V., Nicolaaserf 33 en 35: het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem bij twee woningen

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.