Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende meldingen zijn ingediend:

  • Van 't Hof Grondboringen B.V., Caroluslaan 2: aanleggen gesloten bodemenergiesysteem;
  • Reijm Installatietechniek B.V., nieuwbouw Meander kavel 1: aanleggen gesloten bodemenergiesysteem.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.