Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen is een melding van de activiteiten voldoende.

De volgende melding is ontvangen:

  • Klimaatgarant B.V., Rozet 23 t/m 45 (oneven nummers): plaatsen 3 gesloten bodemenergiesystemen t.b.v. 12 appartementen Manor.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.