Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

Deze melding is ingediend:

  • Eneco Warmtenetten B.V., (WDV01E4054): aanleggen 26 gesloten bodemenergiesystemen.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

Melding activiteitenbesluit

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • gasdrukregel en meetstation, bij Coenecoop 47: vervangen overslagstation.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.