Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen is een melding van de activiteiten voldoende.

De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Remon Aardwarmte B.V., het aanleggen van 93 gesloten bodemenergiesystemen nabij Palissanderhout in Waddinxveen

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Recreatiepark Breedijk B.V., Henegouwerweg 3B in Waddinxveen: het verplaatsen van de opslag van groenafval en takken

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.