Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater die niet uit een inrichting komen, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen is een melding van de activiteiten voldoende.

De volgende melding is ingediend:

  • Encor B.V., E 4371 in Waddinxveen: Melding 96 gesloten bodemenergiesystemen

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.