Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten. De gemeente heeft volgende meldingen ontvangen:

  • Nathan Projects B.V., Middelburgseweg 5: realiseren gesloten bodemenergiesysteem
  • Encor B.V., De Visserhoeve 17: realiseren gesloten bodemenergiesysteem

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.