Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

B&W heeft de volgende meldingen ontvangen:

  • Nathan Projects B.V., Ringvaartsingel 3: plaatsen van een gesloten bodemenergiesysteem 
  • Encor B.V., Noordkade 3: plaatsen van een gesloten bodemenergiesysteem 

Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.