Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende melding is ingediend:

  • Klimaatgarant B.V., Snoekbaars 3: het plaatsen van 86 gesloten bodemenergiesystemen

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.