Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen van grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding ontvangen:

  • Van der Veldt Bronbemalingen B.V., t.h.v. Dreef 2: het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in een schoonwaterriool vanwege bronbemaling voor de aanleg van kabels en leidingen

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.