Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende melding is ingediend:

  • Van der Veldt Bronbemalingen B.V., Parklaan 2 F: het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering op de bodem en in het schoonwaterriool vanwege bemaling voor de aanleg kabels en leidingen

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.