Melding Besluit lozen buiten inrichtingen [niveau 3]Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende melding is ingediend:

  • CFL Ontwikkeling en Exploitatie B.V., Parkrijk Triangel te Waddinxveen: het aanleggen van 43 gesloten bodemenergiesystemen voor 30 appartementen en 35 woningen

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.