Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende meldingen zijn ingediend:

  • Remon Aardwarmte B.V., Regenboogforel 2 t/m 36 A (even) en 1 t/m 29 (oneven), Snoekbaars 5 t/m 11 (oneven), Rietvoorn 2 t/m 16 A (even) en 7 t/m 33 (oneven): realiseren van 61 gesloten bodemenergiesystemen voor het duurzaam verwarmen en koelen van 61 woningen
  • Van der Veldt Bronbemalingen, locatie Triangel G3 nabij de Tweede Bloksweg 42: lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering vanwege drainbemaling voor aanleg van leidingen

Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.