Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende melding is ingediend:

  • Van der Veldt Bronbemalingen B.V., Eikenlaan 54: het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering op de bodem en in een schoonwaterriool vanwege bemaling

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.