Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende melding is ingediend:

  • Vlastuin Bronbemaling BV, Cornelis Broerweg 29: lozen grondwater afkomstig van ontwatering schoonwaterriool
  • Remon Aardwarmte B.V., Brasem 1 t/m 13 (oneven), Brasem 4 t/m 16 (even), Parklaan 169 t/m 189 (oneven) en  Zonnebaars 1 t/m 81 (oneven): aanleggen 66 gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichtingen

Inzage en bezwaar

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.