Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende melding is ingediend:

  • Van der Veldt Bronbemalingen B.V., ter hoogte van Meidoornstraat 10: het lozen van grondwater in het schoonwaterriool afkomstig van een ontwatering voor de aanleg van een gas- en waterleiding

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.