Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende meldingen ontvangen:

  • Van der Starre B.V., Abr. Kroesweg 18: uitbreiden bedrijf met 10.000 m2 gesloten teeltvloer met boven beregening
  • Hi-Di-Hi B.V., Zuidkade 230: oprichten groothandel in non-lederen damestassen
  • Royalpeppers, Piet Stuurmanweg 9: uitbreiden bestaande glastuinbouw met 6 ha. kassen
  • Duratherm Nederland B.V., naast Transportweg 4: aanleggen verticaal gesloten bodemenergiesysteem voor duurzame verwarming en koeling t.b.v. bedrijfshuisvesting
  • Boomkwekerij Walter van Triet, achter Henegouwerweg 117A: bouwen en in gebruik nemen kas
  • Uitbeijerse, Henegouwerweg 120: vervangen hooiberg door strooiselschuur voor kippen e.d.

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.