Het college van B&W heeft op 12 mei 2020 mandaat verleend aan het afdelingshoofd van de afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal domein (RDS) voor het aanwijzen van een ambtenaar. Deze ambtenaar is belast met het toezicht op de uitvoering van de kwaliteit en rechtmatigheid van de Wmo2015 en de Jeugdwet.