Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met een mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig maar kan volstaan met het doen van een kennisgeving.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende kennisgeving ontvangen:

  • Aannemings- en Verhuurbedrijf Ripping B.V. voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker op het perceel Henegouwerweg 7 in Waddinxveen. De werkzaamheden zullen plaatvinden in de periode van 15 februari tot en met 26 februari 2021 van 07.00 uur tot 19.00 uur gedurende vijf werkdagen. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2021032355.

Tegen een kennisgeving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.