Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met een mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig maar kan volstaan met het doen van een kennisgeving.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende kennisgeving ontvangen:

  • Sando Puinrecycling B.V. voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker op het perceel Henegouwerweg 26 D t/m 26 H in Waddinxveen. De werkzaamheden zullen plaatvinden in de periode van 2 november 2020 tot en met 5 februari 2021 van 07.00 uur tot 19.00 uur gedurende één werkdag. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2020276702.

Tegen een kennisgeving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.