Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met een mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig maar kan volstaan met het doen van een kennisgeving.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende kennisgeving ontvangen:

  • Aannemings- en Verhuurbedrijf Ripping B.V. voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker op het perceel Noordeinde 136 A in Waddinxveen. De werkzaamheden zullen plaatvinden in de periode van 10 september 2020 t/m 25 september 2020 tussen 07.00 uur en 19.00 uur gedurende 2 werkdagen. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2020225557.

Tegen een kennisgeving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.