Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met een mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig maar kan volstaan met het doen van een kennisgeving.

Deze kennisgeving is ontvangen:

  • Kok Lexmond B.V. voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker op het terrein Wilhelminakade 49-50 in Waddinxveen. De werkzaamheden zijn van 25 maart 2021 tot en met 24 juni 2021 tussen 07.00 uur en 19.00 uur gedurende vijf werkdagen.

De melding is geregistreerd onder kenmerk 2021070412.

Tegen een kennisgeving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.