De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2019075629. Dit betreft het brandveilig gebruik van een scholengemeenschap aan de Willem de Zwijgerlaan 53. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de volgende onderdelen:

•           brandveilig gebruik (brandveiligheid)

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de Publieksbalie. De inzageperiode is 6 weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze richt aan ODMH, Postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2019075629. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit informeren wij u nader over de vervolgprocedure.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-5450000.