De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2020050024. Dit betreft het vestigen van een BSO ter plaatse van de Toernooiweg 101 in Waddinxveen. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de volgende onderdelen:

  • brandveilig gebruik (brandveiligheid)
  • afwijken bestemmingsplan (ruimtelijke ordening/ gebruik)

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Waddinxveen. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2020050024. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure.