De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat de ontwerpbesluiten zijn vastgesteld op de aanvraag met de kenmerken 2021230927 en 2021188883. Dit zijn de verzoeken om maatwerkvoorschrift assimilatiebelichting op de percelen:

  • Abr. Kroesweg 28-44 en Bredeweg 1A.

In de ontwerpbesluiten wordt verzoek toegekend voor de duur van 3 jaar. De ontwerpbesluiten gaan over het onderdeel: maatwerkbesluit op grond van artikel 3.57 lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Inzage

De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. Door de landelijke maatregelen tegen het coronavirus bieden wij u de mogelijkheid om de stukken die u wilt inzien naar u te e-mailen. U kunt hiervoor contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Procedure

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2021188883. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH(externe link), via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.