De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente bekend dat een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, in verband met werkzaamheden aan de oeverconstructie aan de Wilhelminakade en Zuidkade. De werkzaamheden zijn in de periode van 13 mei 2019 t/m 1 oktober 2019, op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 16.00 uur. Registratienummer 2019077044.

Inzien

Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de Publieksbalie.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 26 maart 2019 en bedraagt 6 weken.

Voorlopige voorziening

Als er een spoedeisend belang is, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team geluid, lucht, ecologie en veiligheid van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-5450000.