De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, in verband met werkzaamheden ter plaatse van het kruispunt van de Vredenburghlaan met de Beijerincklaan in Waddinxveen. De werkzaamheden vinden plaats (ook gedurende de avond- en nachtperiode) vanaf 12 maart 2021 20.00 uur tot 7.00 uur van de volgende dag en vanaf 19 maart 2021 20.00 uur tot 22 maart 2021 5.00 uur. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2021031356.

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen toegestuurd worden. Neemt u hiervoor contact op met Gemeente Waddinxveen via 14 0182. 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van de gemeente Waddinxveen. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 4 februari 2021 en bedraagt 6 weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Het bezwaarschrift kan per post worden gestuurd naar College van burgemeester en wethouders van Waddinxveen, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Het bezwaarschrift kan ook worden ingediend via de website van de gemeente: www.waddinxveen.nl/bezwaar-maken. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres, de dagtekening, een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de motivering van de bezwaren. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.