De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, door asfalteringswerkzaamheden op het terrein van Raab Karcher aan de Staringlaan 8. De werkzaamheden zijn van 14 tot en met 16 september 2022 tussen 17.00 uur en 04.00 uur. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2022197051.

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken u inzien bij de gemeente Waddinxveen. Maak hiervoor een afspraak via 14 0182.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 22 augustus 2022 en is 6 weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. Het bezwaarschrift kan per post worden gestuurd naar college van B&W, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Het bezwaarschrift kunt u ook indienen via www.waddinxveen.nl/bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat naam en adres, de dagtekening, een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de motivering van de bezwaren. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Voorlopige voorziening

Als er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en bevat uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link)

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.