Er is een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, in verband met werkzaamheden aan de Coenecoopbrug in Waddinxveen. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 14 oktober 2022 tot 31 oktober 2022. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk tijdens daglichturen op werkdagen worden uitgevoerd. Hierbuiten zal alleen apparatuur in werking zijn die noodzakelijk is voor het verwarmen en drogen van de nieuw aangebrachte materialen. Dit besluit is bij de Omgevingsdienst Midden-Holland geregistreerd onder kenmerk 2022173293.

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Waddinxveen. 

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 27 september 2022 en bedraagt 6 weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Voorlopige voorziening

Als er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder moet u een kopie van het bestreden besluit meesturen en aangeven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.