Op 2 december 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2021215979. Dit betreft het transformeren van een kantoorpand naar 16 appartementen ter plaatse van de H. Heijermanslaan 4 in Waddinxveen. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen: 

  • Bouwen 
  • Afwijken bestemmingsplan (ruimtelijke ordening/ gebruik) 

Inzien 

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Waddinxveen. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0182.

Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 3 december 2021 en bedraagt 6 weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. Het bezwaarschrift kan per post worden gestuurd naar College van burgemeester en wethouders van Waddinxveen, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Het bezwaar-schrift kan ook worden ingediend via www.waddinxveen.nl/bezwaar-maken. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres, de dagtekening, een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de motivering van de bezwaren. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en telefoonnummer en e-mailadres te vermelden. 

Voorlopige voorziening 

Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. 

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link). Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. 

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.