Op 23 juni 2020 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2020079169. Dit betreft het nieuw op te richten Afvalbrengstation Waddinxveen aan de Coenecoop 53. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen
  • een reguliere procedure (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) waarvoor artikelen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Waddinxveen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 9 juli 2020 en bedraagt 6 weken.

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.