De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de Gemeente Waddinxveen bekend dat een besluit is genomen om maatwerkvoorschriften vast te stellen voor Combilo B.V. op de locatie Transportweg 23. De voorschriften hebben betrekking op geluidsniveau. De procedure heeft het kenmerk 2021090925. Het besluit is verzonden op 18 juni 2021.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of om uw vragen te stellen. U kunt bellen met 088-54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt.

Komen we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan als u belanghebbende bent. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te bellen. Een bezwaarschrift kunt u indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar college van B&W, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

U kunt uw bezwaarschrift ook online indienen. 

Zet in elk geval in uw bezwaarschrift: 

  • uw naam, adres en handtekening
  • de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
  • een omschrijving en het kenmerk (nummer) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de redenen waarom u bezwaar maakt
  • als mogelijk het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent

Om u sneller van dienst te kunnen zijn is het handig als u een kopie meestuurt van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening(externe link) indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.