De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een besluit is genomen om maatwerkvoorschriften vast te stellen voor AVR Watersport B.V. op Coenecoop 139. De voorschriften zijn voor het onderhoud van de olie-afscheiders en slibvangputten, kenmerk 2019057085, verzonden 17 april 2019.

Bezwaar

Als u vragen heeft over dit besluit, dan kunt u bellen voor meer informatie. U kunt bellen met 088-5450000. Meestal blijkt dat met een telefoontje veel duidelijk kan worden gemaakt. Bezwaar maken is dan misschien niet nodig. Belanghebbenden kunnen natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na verzending van het besluit. U stuurt uw bezwaar naar het college van B&W. Voeg ook een kopie van het besluit bij en uw telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Ga dan naar www.waddinxveen.nl/bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Heeft u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? U heeft dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden.

Inlichtingen

Voor meer informatie neemt u contact op met de ODMH via info@odmh.nl of 088-5450000.