Werk in uitvoering

Home > Inwoners > Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

 • Herinrichting Dorpstraat

  De gemeente is voornemens om de Dorpstraat te herinrichten.

  Lees verder
 • Herinrichting de Akker

  Aansluitend aan de herinrichting van de Graanakker is gestart met de herinrichting van de Akker en de directe omgeving.

  Lees verder
 • Vervanging riolering Brugweg fase 1

  De riolering van de Brugweg 10 t/m 48 functioneert niet meer naar behoren bij hevige neerslag. De gemeente krijgt daarover regelmatig klachten. Dit riool ligt er al dertig jaar. Daarom gaan we dit riool vervangen en tegelijkertijd de regenwaterproblematiek oplossen.

  Lees verder
 • Speelplaatsen Zuidplashof, Zonnehof en Sterrenlaan

  Naar aanleiding van de oproep vanuit de gemeente om door middel van een enquête en/of één van de inloopmiddagen uw/jullie wensen kenbaar te maken om de speelplaats in uw/jullie buurt op te knappen hebben we heel veel reacties gehad.

  Lees verder
 • Aanbrengen beschoeiing Bloemendaalseweg

  De oever is op diverse locaties aangetast door baggerwerkzaamheden en vooral door de aanwezigheid van rivierkreeften.

  Lees verder
 • Werkzaamheden nieuw gemeentehuis

  Lees verder
 • Groot onderhoud Wilhelminakade

  Vanuit weginspecties blijkt dat de klinkerverharding en de asfaltverharding, van een gedeelte van de Wilhelminakade, aan onderhoud toe zijn. Het gaat om het gedeelte tussen de Wilhelminakade, na de kruising met de Kouwe Hoek, en loopt tot de aansluiting met de Stoofkade ter hoogte van het Spoortunneltje.

  Lees verder
 • Beplanting en spelen Waddepad

  De gemeente is de afgelopen maanden druk geweest met de renovatie van de beplanting van het Waddepad en de twee nabij gelegen speelplekken. Het Waddepad vormt een belangrijke groene verbinding in de wijk en het is daarom noodzakelijk dat het als een veilige (speel)plek wordt ervaren.

  Lees verder
 • Onderhoud Noordkade

  Vanuit inspecties blijkt dat het trottoir en asfaltverharding van een gedeelte van de Noordkade aan onderhoud toe zijn. Het gaat om het gedeelte tussen de Oranjelaan en de grens met Boskoop.

  Lees verder
 • Aanpak bomen Zuidplaslaan

  Aan de Zuidplaslaan (tussen de Beijerincklaan en de Dreef) staan aan beide kanten van de weg in totaal 246 platanen.

  Lees verder
 • Parkeren Heggewinde

  Denkt u mee over parkeren aan de Heggewinde?

  Uit parkeeronderzoeken die in 2014 en 2016 zijn uitgevoerd, blijkt dat de parkeerdruk in de Heggewinde hoog is. Eind 2016 is een bewonersenquête uitgegaan, waarmee bewoners kenbaar konden maken hoe zij het parkeren ervaren. De uitkomst is dat de meeste mensen meer parkeerplaatsen willen.

  Lees verder
 • Parkeren Wingerd

  Denkt u mee over parkeren aan de Wingerd?

  Uit parkeeronderzoeken die in 2014 en 2016 zijn uitgevoerd, blijkt dat de parkeerdruk in de Wingerd hoog is. Eind 2016 is een bewonersenquête uitgegaan, waarmee bewoners kenbaar konden maken hoe zij het parkeren ervaren. De uitkomst is dat de meeste mensen meer parkeerplaatsen willen.

  Lees verder
 • Compensatie groen Parallelstructuur A12

  Door de aanleg van de nieuwe infrastructuur bij de A12 is groen verdwenen.

  Lees verder
 • Rioolvervanging Schielandweg

  De gemeente draagt zorg voor een goed en betrouwbaar rioolstelsel. De riolering in de Schielandweg voldoet niet meer aan de eisen die wij aan de riolering stellen.

  Lees verder
 • Herinrichting Stationsgebied

  Het hele stationsplein wordt heringericht. Hierbij wordt o.a. het fietspad verlegd en wordt extra stallingsruimte voor fietsen gerealiseerd.

  Lees verder
 • Herstellen riolering Brugweg fase 2

  Waarom riolering reconstructie/vervangen:
  De riolering in de Brugweg 1 t/m 117 functioneert niet goed bij hevige neerslag.

  Lees verder
 • Voorgenomen herinrichting en reconstructie Graanakker

  De wegen en parkeervakken in de directe omgeving van de Graanakker worden gereconstrueerd en heringericht.

  Lees verder
 • Herinrichting Oranjewijk Noord (Louise de Colignylaan e.o.)

  uitgangspunten zijn een duurzaam veilige inrichting en het gemeentelijk parkeerbeleid.

  Lees verder
 • Voorgenomen werkzaamheden Zuidplaslaan

  De gemeente gaat groot onderhoud uitvoeren aan de naast de Zuidplaslaan gelegen wegen en fietspaden (de zogenaamde parallelstructuur) en aan de Zuidplaslaan zelf. Het groot onderhoud betreft naast het asfalteren en/of herstraten van wegen ook het eventueel herinrichten van de wegen. De openbare verlichting, openbaar groen en fietspaden worden hier ook meegenomen. Het groot onderhoud van de bomenlaan langs de Zuidplaslaan door het dunnen en verplanten van de helft van de bomen is een apart project (zie informatie bij “Aanpak bomen Zuidplaslaan”).

  Lees verder
 • Aanleg Parallelstructuur A12

  De provincie werkt onder de naam “Parallelstructuur A12” aan een nieuw stelsel van regionale wegen rondom het knooppunt Gouwe op de A12.

  Lees verder
 • Voorgenomen werkzaamheden groot onderhoud N455 Noordeinde/Hoogeveenseweg

  De provincie is van plan medio 2016 groot onderhoud uit te gaan voeren aan de N455 Noordeinde en Hoogveenseweg.

  Meer informatie vindt u op www.zuid-holland.nl\n455.

Archief
RSS