Jeugdhulp

Home > Inwoners > Jeugdhulp

Jeugdhulp

 • Samenvatting

  Het is mogelijk om jeugdhulp aan te vragen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar (in sommige gevallen tot 23 jaar) die een opvoed- en opgroeiprobleem, een beperking of gedragsprobleem hebben. Veelal hebben kinderen/ jongeren hierdoor moeite om zichzelf te ontwikkelen. Daaruit kunnen spanningen ontstaan in het gezin/netwerk.

  Jeugdhulp is erop gericht om het kind of de jongere te ondersteunen, te begeleiden, en mogelijkheden te bieden om moeilijkheden te verhelpen of te voorkomen.

 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  Heeft u vragen of hulp nodig bij opgroeien en opvoeden? Via deze link vindt u meer informatie.

   Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) beantwoordt uw vragen en biedt ondersteuning rondom opvoeden en opgroeien. Daarnaast verzorgt het CJG themavoorlichting, workshops, cursussen en ondersteunt het ouders en net netwerken.

  Met vragen van specifieke aard, als u bijvoorbeeld denkt dat jeugdhulp nodig is, kunt u het beste contact opnemen met het Sociaal Team.

  U kunt het CJG bereiken via www.cjgwaddinxveen.nl, telefonisch via 088 2542384 (tussen 8.30 – 17.00 uur).

  Hulp bij problemen rondom opgroeien en opvoeden (Sociaal Team)

  Als er problemen zijn bij het opgroeien en opvoeden in combinatie met een beperking of gedragsproblemen, dan kunt u via het Sociaal Team een indicatie voor jeugdhulp krijgen.  

  Het Sociaal Team zorgt – samen met de betrokkenen – voor een hulpverleningsplan dat aansluit bij (de problemen van) de jeugdige en zijn of haar omgeving. De medewerker vraagt altijd wat er zelf of met behulp van anderen gedaan wordt. Er wordt gekeken of vrijwilligers of activiteiten in Waddinxveen kunnen helpen bij de zorgen die spelen. Als gespecialiseerde hulp nodig is, ondersteunt de medewerker van het Sociaal Team bij het verkrijgen van de juiste hulp. Vervolgens wordt de zorg verleend door een van de gecontracteerde zorgaanbieders of door een PGB-aanbieder.

  U kunt het Sociaal Team bereiken via waddinxveen.nl, telefonisch via 14 0182.

  Vormen van jeugdhulp die ingezet kunnen worden zijn:

  Jeugd-GGZ
  Jeugd-GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. Deze vorm van hulpverlening richt zich op kinderen of jongeren die psychische problemen hebben. Dit kan bijvoorbeeld komen door autisme, ADHD, verslaving of depressie. Jeugd-GGZ wordt ingezet om psychische problemen te verhelpen of te voorkomen dat deze erger worden.

  Begeleiding
  Bij deze vorm van hulp en ondersteuning wordt het kind of de jongere geleerd om zoveel  mogelijk zelfstandig te zijn en te blijven. Denk bijvoorbeeld aan het aanleren van bepaalde vaardigheden, zoals wassen en koken, persoonlijke verzorging of hulp bij het plannen van activiteiten. Begeleiding kan ook gericht zijn op personen in de omgeving van het kind of de jongere,  zoals ouders of verzorgers.

  Pleegzorg en Gezinshuizen
  Soms is het voor kinderen (tijdelijk) niet mogelijk om thuis in hun eigen gezin te wonen. In dat geval zorgen pleegouders/gezinshuisouders voor de opvoeding en verzorging van het kind.

  De rechter kan bepalen dat pleegzorg/gezinshuis nodig is. Hiervoor is niet altijd uw toestemming  nodig. De rechter bepaalt hoelang uw kind bij de pleegouders blijft. Dit betekent niet altijd dat uw kind onafgebroken bij de pleegouders/ gezinshuis is. Verblijf bij pleegouders kan ook alleen in weekenden, in vakanties of overdag (vrijwillige pleegzorg).

  Dagbesteding/Dagopvang

  Dagbesteding is begeleiding in een groep, waarbij kinderen en jongeren verschillende activiteiten krijgen aangeboden. Dagbesteding kan verschillende doelen hebben, zoals het bieden van invulling en structuur, het leren van vaardigheden of opvang om de mantelzorger(s) te ontlasten. Soms is ook behandeling of therapie mogelijk. Dagbesteding of dagopvang wordt bijvoorbeeld gegeven op een speciaal medisch kinderdagverblijf, kinderdagcentrum of zorgboerderij.

  Logeeropvang
  Het opvoeden en ondersteunen van een kind of jongere met een beperking, ziekte of gedragsstoornis kan soms te veel worden. Logeeropvang kan als respijtzorg worden ingezet om ouders/verzorgers tijdelijk te ontlasten en een ‘adempauze’ te geven. Hierdoor kan de jongere langdurig in de thuissituatie blijven.

  Hulp bij Dyslexie
  Een kind of jongere kan moeite hebben met het volgen van onderwijs door dyslexie. Met deskundige begeleiding kan wel verbetering optreden. Zo hoeft uw kind geen achterstand op school op te lopen. U kunt bij de school van uw kind informeren of uw kind in aanmerking komt voor een behandeling van dyslexie en zo ja, op welke manier.

  Vervoer
  Soms is het nodig om vervoer te regelen naar bijvoorbeeld de dagbesteding van uw kind terug naar huis. Vaak wordt dit door de aanbieder zelf geregeld, maar in andere gevallen is het nodig dat de gemeente dit organiseert. Er bestaat ook vervoer van huis naar school. Dit valt onder leerlingenvervoer.

  Verstrekken van individuele hulp/maatwerkvoorziening

  Zorg in natura
  Als uw kind jeugdhulp krijgt, wordt dit ingekocht bij één van de aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. In dit contract staan de voorwaarden en afspraken waar de aanbieder (en de gemeente) zich aan moet houden. Ook zijn betalingsafspraken gemaakt. In principe hoeft u dus niets te doen.

  Persoonsgebonden budget (PGB)
  De gemeente kan ook een geldbedrag geven (een persoonsgebonden budget) zodat u zelf jeugdhulp kunt regelen. Dit gebeurt alleen als u, in een persoonlijk plan, goed motiveert waarom u niet kiest voor maatwerk in de vorm van Zorg in Natura. Uw contactpersoon besluit aan de hand van uw motivatie in welke vorm u maatwerk ontvangt. Als u een PGB krijgt wordt de zorgverlener uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt daarna online zien wat uw budget is en wat u daarvan heeft uitgegeven. Voordat de hulp start is het belangrijk goede afspraken met uw zorgverlener te maken, zoals wat te doen bij ziekte en vakantie.

 • Wat moet ik doen?

  • Neem contact op met het Sociaal Team via telefoonnummer 14 0182
  • Meld uw probleem: vertel waar u tegenaan loopt.

  Uit het telefoongesprek kunnen verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

  • U regelt zelf een oplossing
  • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen

  Als de gegeven oplossingen u niet genoeg ondersteunen dan gebeurt het volgende:

  • U krijgt, indien nodig, een contactpersoon van het Sociaal Team toegewezen.
  • De contactpersoon van het Sociaal Team neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Deze afspraak is meestal bij u thuis.
  • Naar aanleiding van een uitgebreid gesprek wordt samen met u een ondersteuningsplan opgesteld.
  • U geeft akkoord op het beschreven plan.
  • Afspraken vanuit het ondersteuningsplan worden in werking gezet.

  Als u het niet eens bent met het geschreven ondersteuningsplan, gaat u hier niet mee akkoord. Op het ondersteuningsplan kunt u aantekeningen maken waarmee u niet mee akkoord gaat. Afhankelijk van wat u heeft opgeschreven maakt uw contactpersoon van het Sociaal Team nieuwe afspraken met u.

 • Aanvullende informatie

  De gemeente moet in principe binnen 6 weken, nadat u een melding heeft gedaan, een ondersteuningsplan naar u hebben toegestuurd. Nadat u dit plan heeft ondertekend, moet de gemeente binnen 2 weken een besluit toesturen.

 • Verwijzingen

  Voor vragen, cursussen en voorlichtbijeenkomsten rondom opvoeden en opgroeien: www.cjgwaddinxveen.nl.

  www.wadwijzer.info 

  Problemen rondom opvoeden en opgroeien in combinatie met een beperking of gedragsproblematiek: doe een melding bij het Sociaal Team via 140182.